اطلاعیه مهم

با توجه به استقبال چشمگیر از همایش ملی تازه های  پژوهش در حقوق ورزشی و به منظور تردد آسان و‌ همچنین بهره برداری بهتر از این همایش ،محل برگزاری همایش به

سالن  شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب اسلامی

تغییر یافت.

کارگاه های همایش

حامیان همایش