محور های اصلی و فرعی همایش

 

رئیس محور : خانم دکتر مونا احمدی ، وکیل دادگستری   

الف :حقوق ورزشی از منظر حقوق عمومی

 ۱-مالیات در ورزش ۲-استخدام در ورزش ۳-حقوق استخدامی حاکم بر روابط باشگاه ها و ورزشکاران ۴-ماهیت حقوقی فدراسیونهای ورزشی در ایران ۵-ماهیت حقوقی فدراسیونهای ورزشی در ایران ۶-حقوق بیمه تامین اجتماعی ورزشکاران ۷-بررسی مفهوم قانون در ورزش ۸-حاکمیت داخلی کشورها و فدراسیونهای جهانی ۹-حقوق رسانه های ورزشی ۱۰-جایگاه ورزش در قانون اساسی ۱۱-حقوق ورزشی از منظر فقه ۱۲-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیات مقام ورزشی در ایران ۱۳-جایگاه وزارت ورزش و جوانان در نظام حقوق ورزشی ایران ۱۴- اصول‌و‌قواعد حاکم بر حقوق ورزشی۱۵-حقوق کودکان در ورزش ۱۶٫ حقوق جوانان در ورزش ۱۷٫ حقوق و اخلاق ورزشی ۱۸٫حقوق ورزشی کارکنان در محیط کار


رئیس محور : دکتر سید حسین موسوی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند   

ب:حقوق ورزشی از منظر حقوق کیفری

۱-حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری ۲-نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی ۳- مسئولیت یا عدم مسئولیت معلمان تربیت بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی ۴-پیشگیری از جرایم ورزشی در حقوق ایران ۵-جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران ۶-جرمشناسی ورزشی ۷-ورزش و‌ پیشگیری از جرایم عمومی ۸-خشونت در ورزش از منظر حقوق کیفری ۹-ارکان جرایم ورزشی در نظام حقوقی ایران ۱۰-دوپینگ و مجازاتهای قانونی آن ۱۱-حدود مسئولیت کیفری نهادی های متولی ورزش ۱۲-فساد در ورزش و مجازاتهای آن


رئیس محور : دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال   

ج:مراجع قضاوتی ورزش از منظر حقوق ملی و فراملی

۱-داوری در ورزش ۲-حدود صلاحیتها و اختیارات دیوان حکمیت ورزش ۳-صلاحیتهای موازی مراجع داخلی و فراملی در ورزش ۴-ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد دادسرای ویژه جرایم‌ ورزشی ۵-ارکان قضایی فدارسیون های ورزشی در ایران ۶-اصول دادرسی منصفانه در دادرسی ورزشی ۷-هزینه دادرسی در مراجع قضاوتی ورزشی ۸-مرجع رسیدگی به جرایم ورزشی در ایران ۹-وکالت در اختلافات و دعاوی بین المللی ورزشی ۱۰-نظام دادرسی در فوتبال ایران ۱۱-صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی ۱۲-آسیب شناسی‌ عدم توفیق پرونده های ورزشی در مراجع فراملی ۱۳-بررسی حقوقی ارکان قضایی و دیوان فوتبال فیفا ۱۴-نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی ورزشکاران در فدرا سیون ها ۱۵-الگوی مناسب در دادرسی ورزشی ایران ۱۷-بررسی تشکیل نهاد ملی حکمیت در ورزش


رئیس محور :  شاهین مظاهری ، مدرس دانشگاه، مولف، پژوهشگر و محقق مسائل حوزه حقوق بین المللی     

د:قراردادها و تعهدات ورزشی از منظر حقوق ملی و فراملی

۱-مفهوم فسخ در قراردادهای ورزشی ۲-جایگاه قانونی تعیین سقف قراردادها توسط فدراسیونهای ورزشی برای باشگاه ها ۳-ویژگی های قراردادهای ورزشی ۴-بررسی ابعاد حقوق بین المللی و حقوق داخلی در انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای ورزشی ۵-قواعد عمومی قراردادهای ورزشی ۶-جایگاه قراردادهای ورزشی در مراجع فراملی ۷-نحوه تنظیم قرارداد ورزشی اتباع خارجی ۸-عقود معین یا نامعین در حقوق ورزشی ۹-ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین فیفا در قراردادهای فوتبالی ۱۰-مراجع صالح در تایید و تنفیذ فسخ قراردادهای ورزشی ۱۱-ویژگی های قراردادهای ورزشی بین المللی ۱۲-تعهدات در قراردادهای ورزشی ۱۳-مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات در قراردادهای ورزشی ۱۴-ابعاد حقوقی قرارداد ویلموتس ۱۵٫ مسئولیت های حقوقی بازیکنان در ورزشی های مختلف ۱۶٫ مسئولیت های حقوقی داوران و مربیان ورزشی ۱۷٫ مسئولیت حقوقی مدیران ورزشی