اعضای کمیته علمی همایش

دکتر محمد وارسته بازقلعه
دبیر علمی

دکتر مریم سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دکتر کوروش استوار سنگری
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

دکتر مرتضی نجابت خواه
عضو هیات دانشگاه مازندران

دکتر مسلم آقایی طوق
پژوهشگر آزاد

دکتر همایون مافی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

دکتر وحید آگاه
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ولی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر ولی اله شاهدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دکتر ابوالفضل علیخانی
پژوهشگر آزاد

دکتر محمد امین ابریشمی راد
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر مسیح بهنیا
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دکتر کیوان صداقتی
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر عبدالله سمامی
پژوهشگر آزاد

دکتر عباس حسینی نیک
پژوهشگر آزاد

دکتر احسان آقا محمد آقایی
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال